Projekt Unijny

Wirplast – Więcek Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa celem łagodzenia skutków pandemii COVID-19”.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WIRPLAST poprzez rozwój parku maszynowego przedsiębiorstwa. Przedmiotem projektu jest podjęcie działań inwestycyjnych mających zapewnić wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w okresie pandemii COVID-19 oraz w okresie bezpośrednim po pandemii.

Wartość projektu: 1 151 280,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 795 600,00 PLN